هلیا و هلما گلهای زندگی ما

امیدوارم همیشه و همه جا بدرخشید.

خنده های فرشته کوچولو

ا لان دقیقا 3 ماه و ده روزته.حالا دیگه آجی جونو بابا و مامان رو خوب میشناسی. به اونا آقون آقون میکنی. تازه خنده هات هم صدادار شده. وقتی بابا از سرکار میاد و باهات حرف میزنه همچین بهش میخندی که خستگیش در میره. روزها هم که برای من و هلیا دست و پا میزنی و میخندی. قربون خنده هات بشم فرشته کوچولوی ما ...
19 خرداد 1394